SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Aktywni nauczyciele, aktywne szkoły, aktywne społeczeństwo obywatelskie

Od lipca do końca grudnia 2005 dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP zrealizowaliśmy projekt „Aktywni nauczyciele, aktywne szkoły, aktywne społeczeństwo obywatelskie”. Naszymi partnerami w realizacji projektu były następujące organizacje ukraińskie:
1. Regionalna Fundacja „Rezonans” we Lwowie koordynacja projektu w Ukrainie przewodniczący fundacji: Olena Grabowska
2. Wschodnioukraińskie Centrum Inicjatyw Obywatelskich „Totalna Akcja Poparcia dla Praw Człowieka i Demokracji” w Ługańsku, przewodniczący: Volodymyr Shcherbachenko,
3. Winnicka Grupa Obrońców Praw Człowieka w Winnicy, przewodniczący Dmytro Groysman, 4. Charkowska Obwodowa Fundacja „Alternatywa Społeczna” w Charkowie, przewodnicząca Maria Yasenowska,
5. M’ART /”Młodzieżowa AlteRnaTywa”/ w Czernihowie, przewodniczący Sierhiy Burow.   Koordynatorem projektu była Marzena Rafalska. Szczegółowy program działań w ramach projektu Aktywni nauczyciele, aktywne szkoły, aktywne społeczeństwo obywatelskie  

Działanie Termin Miejsce
Spotkanie robocze z partnerami lokalnymi 14-15 lipca Charków
SEMINARIA PRZYGOTOWUJĄCE 4 dniowe /32 godzinne / szkolenie dla nauczycieli i pracowników socjalnych w pięciu obwodach Ukrainy 19-22 sierpnia 19-22 sierpnia 22-25 sierpnia 26-29 sierpnia 9-12 września Winnica Lwów Ługańsk Charków Czernihów
Praca własna uczestników projektu /opracowanie scenariuszy zajęć lub planu projektu młodzieżowych działań obywatelskich/ 23 sierpnia – 30 września 5 obwodów Ukrainy /ługański, lwowski, winnicki, charkowski, czernihowski/
Praca w swoim środowisku szkolnym /prowadzenie lekcji z uczniami, prowadzenia projektów młodzieżowych działań obywatelskich/ 1 września – 30 listopada 5 obwodów Ukrainy /ługański, lwowski, winnicki, charkowski, czernihowski/
Nagranie filmu o działalności „EDUKATORA”. wrzesień - listopad Łomża, szkoły w województwie podlaskim i warmińsko- mazurskim
Wizyta studyjna grupy ukraińskich nauczycieli /24 osoby/ w Polsce 23 października – 29 października Łomża, Warszawa, Białystok, szkoły i organizacje na terenie województwa podlaskiego i warmińsko- mazurskiego
Zredagowanie i wydanie materiałów metodycznych Dodruk 1 października – 30 listopada grudzień Lwów  Lwów
SEMINARIA PODSUMOWUJĄCE 2 dniowe /16godzinne/ spotkania wymiany doświadczeń 8-9 grudnia 12-13 grudnia 15-16 grudnia 15-16 grudnia 26-27 grudnia Lwów Czernihów Winnica Charków Ługańsk

    2. Opis zrealizowanych przedsięwzięć  
1. Spotkanie robocze z partnerami lokalnymi Spotkanie robocze z przedstawicielami organizacji partnerskich odbyło się w Charkowie w dniach 14-15 lipca 2005r. Celem spotkania było ustalenie jednolitego programu szkolenia przygotowującego nauczycieli do dalszych działań, podział zadań związanych z opracowaniem materiałów dla nauczycieli oraz omówienie kwestii organizacyjnych. Przez dwa dni udało nam się zrealizować wszystkie cele spotkania. Ustaliliśmy program szkolenia, opracowaliśmy nowe ćwiczenia, podzieliliśmy pomiędzy siebie zadania związane z prowadzeniem szkolenia. Ustaliliśmy terminy przeprowadzenia seminariów i skład zespołów prowadzących zajęcia. Omówiliśmy wszystkie kwestie organizacyjne, ustaliliśmy także zakres odpowiedzialności każdego z partnerów i schemat komunikacji.  
2. Seminaria przygotowujące W sierpniu i wrześniu 2005 zorganizowaliśmy 5 czterodniowych, /32 godzinnych/ szkoleń dla 5 grup nauczycieli i pracowników socjalnych w pięciu obwodach Ukrainy /ługański, lwowski, winnicki, charkowski, czernihowski/.  

Miejsce Termin Ilość uczestników Trenerzy i eksperci
Winnica 19-22 sierpnia 26 Edyta Widawska, Dmytro Groysman,Wiktor Rolik, Volodymyr Shcherbachenko
Lwów 19-22 sierpnia 22 Marzena Rafalska Olena Grabowska, Serhiy Burov
Ługańsk 22-25 sierpnia 25 Alina Pomorska Volodymyr Shcherbachenko, Yulia Rashchupkina, Oksana Goptareva
Charków 26-29 sierpnia 25 Alina Pomorska, Maria Yasenowska, Olena Krechetnikova Olena Grabowska
Czernihów 9-12 września 27 Marzena Rafalska, Olena Grabowska, Serhiy Burov
  RAZEM 125 osób  

  Celem seminariów było:
1. przekazanie nauczycielom wiedzy z zakresu edukacji obywatelskiej /demokracja, społeczeństwo obywatelskie, koncepcja praw człowieka, praw dziecka oraz mechanizmy ich ochrony/, oraz rozwój umiejętności przekazywania tej wiedzy z wykorzystaniem adekwatnej, atrakcyjnej dla młodzieży metodyki,
2. zapoznanie ukraińskich nauczycieli z polskimi doświadczeniami aktywizacji środowisk lokalnych i prowadzenia edukacji obywatelskiej w szkołach.   Program szkolenia :

L.p. Temat Czas
1 Demokracja i społeczeństwo obywatelskie 6 godzin
2 Prawa człowieka: koncepcja , podstawowe pojęcia, katalog, dokumenty, mechanizmy ochrony. 6 godzin
3 Prawa dziecka i prawa ucznia, mechanizmy ochrony 4 godziny
4 Samorządność szkolna, metody aktywizacji młodzieży i rodziców 6 godzin
5 Metodyka nauczania praw człowieka, stosowanie metod aktywizujących w edukacji obywatelskiej. 6 godzin
6 Metoda młodzieżowych projektów obywatelskich. 4 godziny

  Uczestnikami seminariów przygotowujących byli nauczyciele ze szkół wiejskich i małomiasteczkowych /do poziomu rejonu/. Naborem zajmowały się organizacje ukraińskie. Łącznie w seminariach uczestniczyło 125 osób.  
3. Praca własna uczestników projektu Założeniem naszym było, aby po szkoleniu każdy z uczestników opracował młodzieżowy projekt obywatelski lub scenariusz lekcji na temat związany z zagadnieniami omawianymi na szkoleniu. Mógł to być także scenariusz imprezy, przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej /z udziałem młodzieży/. Zadanie to było okazją do samodzielnego zastosowania uzyskanej na szkoleniu wiedzy i umiejętności. Wielu uczestników szkoleń podjęło się tego zadania. Założenie, że zrobią to wszyscy, było jednak nadmiernie optymistyczne. Otrzymaliśmy łącznie 78 prac. Z każdej grupy szkoleniowej 13-17 uczestników nadesłało prace na konkurs . Kilku uczestników nadesłało 2, a nawet 3 prace. W większości były to scenariusze lekcji /62%/, reszta to plany projektów. Scenariusze dotyczyły takich tematów jak : demokracja , tolerancja, prawa człowieka, prawa dziecka, samorządność, miejsce obywatela w społeczności lokalnej. Plany projektów młodzieżowych dotyczyły działań podejmowanych na rzecz własnej szkoły i społeczności lokalnej.  
4. Praca w swoim środowisku szkolnym Uczestnicy, którzy nadesłali swoje prace na konkurs, często jednocześnie z pracą przesyłali nam informację o przeprowadzeniu lekcji według nadesłanego scenariusza, czy realizacji projektu młodzieżowych działań obywatelskich. Działania takie /jak wynika z informacji, które przedstawili na spotkaniu podsumowującym/ podjęła większość autorów prac.  
5. Nagranie filmu o działalności „EDUKATORA”. Od początku września rozpoczęliśmy pracę nad filmem o działalności stowarzyszenia. Film miał pokazywać szkoły i przedszkola prowadzone przez „Edukatora”, pracę nauczycieli, udział rodziców i społeczności lokalnej w funkcjonowaniu szkoły. Zakładaliśmy, że taki plastyczny przykład mógłby zachęcić innych do podejmowania podobnych prób i aktywności w swoim środowisku. Pracę nad filmem rozpoczęliśmy od zgromadzenia filmowych materiałów archiwalnych dotyczących działalności stowarzyszenia w ostatnich 5 latach. Nawiązaliśmy współpracę z TV Łomża. Zespół pod kierunkiem Tadeusza Zaremby opracował scenariusz filmu. Większość zdjęć nakręciliśmy w trakcie wizyty studyjnej, kiedy to goście z Ukrainy odwiedzali nasze szkoły i zapoznawali się z różnymi aspektami działalności stowarzyszenia. Jeden z naszych gości, Siergiej Burow, stał się stałym komentatorem wydarzeń. Równolegle z wersją polską wyprodukowana została ukraińska wersja językowa filmu.  
6. Wizyta studyjna grupy ukraińskich nauczycieli w Polsce Nasi goście przyjechali do Łomży 23 października. Zaproponowaliśmy im bogaty, 6-dniowy program zajęć /24-29.10 2006/ . Celem wizyty było zapoznanie ukraińskich nauczycieli z działalnością naszego stowarzyszenia i innych organizacji w obszarze prowadzenia edukacji obywatelskiej oraz aktywizowania lokalnych środowisk na rzecz rozwiązywania ich problemów. Uczestnicy zamieszkali w Łomży. Stąd codziennie wyjeżdżali na miejsca spotkań. Odwiedzali prowadzone przez nas szkoły, spotykali się z dziećmi, rodzicami i nauczycielami. Zapoznawali się z pracą szkół tak od strony organizacyjnej jak i programowej. Oprócz tego pokazaliśmy im pracę innych organizacji i instytucji pracujących na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych .   Oto zrealizowany program wizyty:

Dzień Temat, miejsce
23.10.2005, niedziela 17.00-19.00 Przyjazd uczestników do Łomży. Spotkanie informacyjno – integracyjne. Prezentacja programu, zebranie oczekiwań uczestników.
24.10.2005, 9.30-13.30 Prezentacja działalności stowarzyszenia „EDUKATOR”. Programy aktywizacji środowisk wiejskich. Wizyta w 2 przedszkolach prowadzonych przez „Edukatora”.
24.10.2005, 15.00-17.30 System oświaty w Polsce, organizacja, problemy. Rola i zadania organu prowadzącego szkołę. Zadania i organizacja państwowego nadzoru pedagogicznego.
25.10.2005, 10.30- 12.30 Działalność Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej /Warszawa/. Programy edukacji obywatelskiej adresowane do nauczycieli i młodzieży. Program „Młodzi Obywatele Działają”.
25.10.2005, 12.30–14.30 Działalność Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego /Warszawa/. Program alternatywnej edukacji przedszkolnej dzieci wiejskich.
26.10.2005, 11.00-14.30 Działalność Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny. Lokalne inicjatywy obywatelskie. Program „Działaj Lokalnie”.
27.10.2005, przed południem Działalność i warunki pracy typowej publicznej szkoły wiejskiej. Wizyta w Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych /powiat Zambrów/. Inicjatywy służące wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci wiejskich. Współpraca szkoły z gminą.
27.10.2005, po południu Wizyta w Szkole Podstawowej w Szczodruchach. Funkcjonowanie Ośrodka Wiejskich Inicjatyw Obywatelskich. Funkcjonowanie Wiejskiego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej i Obywatelskiej
28.10.2005, Wizyta w Szkole Podstawowej w Fornetce. Programy aktywizacji środowisk wiejskich. Inicjatywy służące wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci wiejskich.
28.10.2005, piątek Wizyta w Szkole Podstawowej w Prawdziskach. Współpraca szkoły społecznej z samorządem lokalnym. Różnorodne inicjatywy społeczności wiejskiej podejmowane we współpracy ze szkołą.
29.10.2005, sobota Polski system oceny pracy nauczycieli. Prezentacja przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Działalność młodzieżowego wolontariatu. Spotkanie w Centrum Wolontariatu w Zambrowie.
29.10.2005, sobota Podsumowanie wizyty. Spektakl „Czarnego Teatru” z Łomży. Wieczór pożegnalny.
30.10.2005, niedziela Wyjazd z Łomży.

  7. Zredagowanie i wydanie materiałów metodycznych Zadaniem uczestników po ukończonym szkoleniu przygotowującym, a jednocześnie warunkiem dalszego uczestnictwa w projekcie było nadesłanie planów projektów młodzieżowych działań obywatelskich, scenariuszy zajęć o demokracji i prawach człowieka, scenariuszy szkolnych lub środowiskowych imprez. Nadesłano łącznie 78 prac. W większości były to scenariusze lekcji /62%/, reszta to plany projektów. Scenariusze dotyczyły takich tematów jak : demokracja , tolerancja, prawa człowieka, prawa dziecka, miejsce obywatela w społeczności lokalnej. Planowaliśmy początkowo wydanie jednej broszury formatu A4 w miękkiej oprawie /60 stron/. Wydanie to /nakład 500 egzemplarzy/ było gotowe na początku grudnia i wszyscy uczestnicy seminariów podsumowujących, tak jak to było zaplanowane, otrzymali po 2 egzemplarze publikacji. W pierwszej części opublikowaliśmy 17 prac. Uczestnicy otrzymali także elektroniczną wersję publikacji. Okazało się jednak , że wystarczyło nam środków na wydanie drugiej części zbioru /w nieco mniejszym nakładzie 400 egzemplarzy/. Opublikowaliśmy jeszcze 21 prac nauczycieli . Druga część znajduje się w organizacjach partnerskich, które stopniowo będą rozsyłać ją nauczycielom. Pierwsza część zbioru została rozesłana do obwodowych ośrodków doskonalenia i kształcenia nauczycieli oraz do wielu organizacji pozarządowych pracujących w obszarze edukacji obywatelskiej. Redakcja i opracowaniem do druku prac nauczycieli zajęli się Olena Grabowska i Siergiej Burow. Obie broszury wydano we Lwowie.  
8. SEMINARIA PODSUMOWUJĄCE W grudniu zorganizowaliśmy 5 czterodniowych /16godzinnych/ spotkań wymiany doświadczeń.

Miejsce Termin Ilość uczestników Trenerzy i eksperci
Winnica 15-16 grudnia 18 Dmytro Groysman Wiktor Rolik
Lwów 8-9 grudnia 23 Olena Grabowska Serhiy Burov
Ługańsk 26-27 grudnia 22 Volodymyr Shcherbachenko Yulia Rashchupkina
Charków 15-16 grudnia 25 Marzena Rafalska Mariya Yasenowska Olena Grabowska
Czernihów 12-13 grudnia 24 Marzena Rafalska Olena Grabowska Serhiy Burov
  RAZEM 112 osób  

  Celem spotkań podsumowujących było :
1. zaprezentowanie dokonań uczestników projektu w oparciu o przygotowaną dokumentację,
2. zaprezentowanie polskich doświadczeń /film, relacje uczestników wizyty studyjnej / 3. omówienie możliwości współpracy w przyszłości.   Wszystkie spotkania przebiegały według wspólnego programu:

L.p. Temat Czas
1. Prezentacje dokonań uczestników. Analiza nadesłanych prac. 4 godziny
2 Prezentacja działalności „Edukatora”, pokaz filmu, dyskusja, relacje i prezentacje uczestników wizyty studyjnej. 2 godziny
3 Prezentacja wydanych w ramach projektu materiałów metodycznych, dyskusja o możliwości ich wykorzystania. 2 godziny
4 Podstawy fundraisingu – jak szukać środków na sfinansowanie swoich projektów 6 godzin
5 Podsumowanie projektu, omówienie możliwości współpracy w przyszłości 2 godziny

  Uczestnicy byli bardzo wdzięczni za możliwość ponownego spotkania się i wymiany doświadczeń dotyczących przeprowadzonych działań. Wielu uczestników przywiozło ze sobą na spotkanie pełną dokumentację przeprowadzonych projektów, fotografie, plakaty, gazetki. Z dumą prezentowali kolegom swoje dokonania. Okazało się, ze wielu z nich współpracuje ze sobą , wymienia się materiałami i pomysłami na zajęcia. Nastąpiła także wymiana dwóch uczestników pomiędzy grupą lwowską i czernihowską. Czernihowianie pojechali na seminarium podsumowujące do Lwowa, lwowianie pojechali w gości do swoich czernihowskich kolegów. Opowiedzieli tam o rezultatach pracy całej grupy. Nauczyciele z różnych części Ukrainy rzadko kontaktują się ze sobą i rzadko mają możliwość wymiany doświadczeń, byli wdzięczni , ze stworzyliśmy im taką okazję.

 

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży